Proje Hakkında

Proje Adı: Metal Sanayiinde Çalışan Kadınların Sağlık ve Güvenlik Açısından Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Güvenlik Kültürü (Rİ-FA)

Proje Numarası: ÜSİP(İ)-2014/7

Proje Kapsamı: Türk Metal Sendikası & Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Başlangıç Tarihi: 01.11.2014

Proje Bitiş Tarihi: 31.03.2016

Proje Tarafları: Türk Metal Sendikası – Uludağ Üniversitesi

Proje Ekibi:

 • Proje Yürütücüsü - Prof. Dr. Serpil AYTAÇ - Uludağ Üniversitesi
 • Danışman Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK - İstanbul Teknik Üniversitesi ve Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 • Öğretim Görevlisi Dr. Nurettin YAMANKARADENİZ - Uludağ Üniversitesi
 • Öğretim Görevlisi - Gizem AKALP - Uludağ Üniversitesi
 • Öğretim Görevlisi Oğuzhan ÇANKAYA - Uludağ Üniversitesi
 • Araştırma Görevlisi - Ahmet GÖKÇE - Uludağ Üniversitesi
 • Araştırma Görevlisi - Ülviye TÜFEKÇİ - Uludağ Üniversitesi
 • Proje Genel Koordinasyon - Türk Metal Sendikası Eğitim & Proje Departmanı İSG Uzm. Adnan PARÇALI
 • Türk Metal Sendikası Eğitim & Proje Departmanı İSG Uzm. Cem SNAET

Projenin ortaya çıkış fikri:

Çocuklarımızın ilk eğitimi ailede özellikle anne ile başlar. Dolayısıyla bu çalışma ile öncelikle çalışan mavi yakalı kadınlarımız ile ilgili işyerindeki Risk Faktörlerinin ne ölçüde farkında oldukları ve güvenlik kültürleri algısı ölçülerek proje çıktıları ışığında kadın işçilerimizde bilinç düzeyini artırarak ülkemizde Güvenlik Kültürünün geliştirilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.

Projenin sorunsalı:

Çalışmanın başlangıcındaki temel araştırma sorusu, risk algısı ve güvenlik kültürü oluşumunda cinsiyet etken midir sorusu olmuş ve kadınların daha dikkatli oldukları varsayımından hareket edilerek kadın işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetleri tespit edilmek istenmiştir.

Projenin hedef grupların ve diğer ilgili paydaşların üzerindeki beklenen etkisi;

Kadının aile içerisindeki rolü de dikkate alınırsa, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışarak daha mutlu olan kadınların yetiştirdiği bireylerin de güvenlik kültürü kavramını aile içinden başlayarak öğrenmesi ve böylece diğer aile bireylerine, öncelikle çocuklarına öğretmesi beklenmektedir.

Bu tür sosyal duyarlılığı arttırıcı faaliyetler, söz konusu kadın çalışanların risklerine yönelik model geliştirmek amacıyla uygulandığından alınan sonuçlara göre yaygınlaştırılabilir.

Sanayide çalışan kadınlar ve aile bireylerine yönelik sosyal duyarlılığı arttırıcı toplantı panel sempozyum vs. yoluyla da sanayide çalışan kadınların yaşam kalitelerini artırmak mümkün olabilecektir.

Projeden Elde Edilecek Kazanımlar:

Araştırma bulgularına dayalı olarak geliştirilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları sonucu kadınlara yönelik olarak uygulanacak risk önleme konusundaki tedbirler yaygınlaştırılacak ve ülke genelinde çeşitli projelere ışık tutacaktır.

Proje kapsamındaki saha çalışmasında ele alınan işyerlerinde kadınlar arasında konu ile ilgili farkındalık yaratılması önem kazanmaktadır. Bu çalışma sonucunda elde edilecek etki ve katma değerler birkaç başlık altında toplanabilir.

 1. Bu proje ile Türkiye’de ilk defa İSG açısından Metal sanayiinde çalışan kadınlara özgü risk faktörleri bilimsel olarak ortaya çıkarılmış olacaktır.
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşturulmasına katkı sağlanmış olacaktır.
 3. Kadın merkezli işçi sağlığı ve iş güvenliği anlayışı inşa etmek için bir aracı olacaktır.
 4. Türk sanayiinde, kadın çalışanlara ait tüm risk faktörleri bilimsel verilerle ortaya konulacaktır.
 5. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı kadınların daha etkin yöntemlerle korunmaları sağlanacaktır.

Proje kapsamında uygulanan faaliyetler:

 1. İşverenler için bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.
 2. Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde panel düzenlenmiştir.
 3. Bilgi toplama aşaması tamamlanmıştır. (Proje kapsamında oluşturulan ilgili anketler, mülakat, gözlem ve odak grup çalışmaları vb.)
 4. Elde edilen bir dizi sonuçlar, (yaklaşık 2000 mavi yakalı kadın işçiden elde edilen verilere dayalı) Amerika’da Ergonomi kongresinde sunulmuştur.

Proje kapsamında oluşturulacak olan Fikri Çıktılar:

Proje kapsamında ortaya çıkan bilimsel verileri ve bu veriler ışığında ortaya çıkacak olan risk etmenleri ile ilgili olarak tüm taraflara faydalı olması adına işçilere ve işverenlere ayrı ayrı olmak üzere kitapçık oluşturulacaktır. Yaygınlaştırma faaliyetleri ve çalışanların İş sağlığı ve güvenliği kültürü ile ilgili olarak farkındalığın artırılması adına tiyatrolar düzenlenecektir. Diğer taraftan elde edilen sonuçlar ulusal ve uluslararası platformlarda bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde tartışılmış olup gerek akademik gerek diğer platformlarda tartışılmaya devam edecektir.

Ayrıca bu çalışmanın sonuçları, 8. Dünya iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinde de sunulmaya değer bulunmuştur. Nisan ayında İstanbul’da düzenlenecek olan bu kongrede konu ile ilgili uzmanlarla paylaşılacaktır.